Artikel

Linköpings stift

Rundbrev om Kyrklig Förnyelse i Linköpings stift
Slutackord, juni 2014

 

Kära vänner och trogna understödjare!

Under många år har ”Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse” arbetat i Linköpings Stift under olika organisatoriska former. Ibland har formen varit en traditionell föreningsmodell, under andra perioder har lösare former tillämpats, beroende på personella resurser. Under senare år har en informell arbetsgrupp lett och samordnat arbetet, direkt underställd ”Kyrklig Förnyelse” på riksplanet. I slutet av förra året (2 December, 2013) samlades arbetsgruppen i Linköping till en lägesbedömning beträffande resurser och planer för förnyelsearbetet i vårt stift. Jag citerar ur Minnesanteckningarna från mötet:

”Vårt arbete har hitintills kunnat genomföras med hjälp av flera personers hängivna insatser, ibland långt utanför de personliga marginalerna. Samtidigt vet vi med allt större tydlighet och närgångenhet att våra resurser krymper, personligt, hälsomässigt och åldersmässigt. Som läget är nu, och med befintliga resurser, orkar vi inte utan vidare fortsätta så som vi hitintills har gjort. --- Som läget är just nu, bedömer arbetsgruppens ledning att resurser saknas för att fortsätta arbetet i nuvarande omfattning.”

”Kyrklig Förnyelses kyrkovision, och betydelsen av ett allmänkyrkligt/katolskt präglat förnyelsearbete, är däremot fortfarande en stor utmaning och kallelse i dagens och framtidens kyrkoliv, inte minst med tanke på den inre sekularisering och andliga nedmontering som vi ser pågå inom Svenska Kyrkan i stort. En förändrad aktivitetsnivå betr. Stiftsgruppens insatser skall alltså inte ses som att vi överger våra visioner och ideal. Vad det handlar om är en rent organisatorisk resursanpassning p.g.a. den verklighet vi nu ser och som vi står mitt i. – Eftersom stiftsgruppen inte längre är en förening, innebär en reducerad verksamhetsnivå inga formella organisatoriska ändringar. En arbetsgrupp kan ha olika aktivitetsnivåer.”

”Slutsatsen utifrån dagens överläggningar blev ett samfällt beslut att Stiftsgruppens arbete t.v. betraktas som ”vilande”. Inga gemensamma rundbrev och utskick kommer att ske. Inte heller kommer arbetsgruppen vara samordnande organ för de olika och arrangemang som, i anslutning till aKFs målsättning, kan komma att spontant ordnas av enskilda medlemmar i stiftet. Vi hoppas och ber om att ett informellt nätverk skall växa fram, men i nuläget har ingen av oss i arbetsgruppens ledning ork och resurser att organisera detta. – Poängen med att arbetsgruppens arbete ställs i ”viloläge” är bl.a. att den utan organisatoriska insatser kan väckas till en högre aktivitetsgrad i samma ögonblick som nya friska krafter dyker upp på den kyrkliga arenan.”

Så långt Minnesanteckningarna. - Rent praktiskt innebär detta att initiativet helt flyttar över på de enskilda medlemmarna och understödjarna när det gäller att informera om lokala arrangemang i Stift och Rikskyrka. Från den vilande stiftsgruppens sida kan vi erbjuda oss att via vårt adressregister förmedla färdiga info-blad, så långt det står i vår makt. Registeransvarig är Jan-Olof Göransson i Tranås. Via hans mail-adress jo@goransson.se kan färdiga programblad och annan info skickas vidare till alla som anmält sin mailadress till oss. Något redigeringsarbete kan vi däremot inte åta oss i nuläget.

Linköping i Pingstens tid

Åke Talltorp, f.d. Samordnare i Ledningsgruppen

2014-07-29 08:04