Nyheter

Aktuellt

En Adventshälsning till aKF:s medlemmar och vänner inför julhelgen 2017

Ett av den kyrkliga förnyelsens kännetecknande drag, så som det tecknades av f Gunnar i boken Kyrklig Förnyelse, är det liturgiska. Av allt att döma kommer Svenska kyrkan att ta i bruk en ny kyrkohandbok till Pingst 2018. Kyrklig Förnyelses tal om det liturgiska draget handlar om mer än vilka gudstjänstordningar som används. Det handlar om förtrogenhet med och kunskap om och ett liturgiskt gestaltande i överenstämmelse med tron. Lex orandi, lex credendi. Tron uttrycks i bönen.

Det ingående nya kyrkoåret erbjuder oss som vill gestalta och leva en högkyrklig spiritualitet möjlighet att tänka igenom, och lokalt söka påverka att så sker. Att liturgin inte bara gestaltas i yttre form högkyrkligt utan bärs av och uttrycker trons fundamenta. Gudstjänst i Faderns och Sonens och den helige Andes namn med mässan firad med bröd och vin och nattvardsbönen strukturerad i bön till Fadern, genom Sonen i den helige Ande.

Liturgisk förnyelse är förnyelse av tron på att Gud uppenbarat sin vilja, blivit människa i Jesus Kristus och kallar oss att hitta vägen hem tillbaka till Fadern, och som väcker och behåller i tro genom den helige Ande.

Högkyrklig spiritualitet är mer än liturgiska finesser. Det handlar om tron uttryckt och gestaltad i bön och handling. Den tro som är den katolska. Igenkänd och trodd genom tiderna.aKF är fortsatt beroende av ekonomiska gåvor, att medlemsavgiften betalas och trogna förböner.aKF bankgiro är 5123-7147

Med tillönskan om en välsignad adventstid och en glädjefylld jul - i förundran och tillbedjan över undret att Gud blev människa.

Björn Fyrlund, ordf

Kyrkodag 2017

Kyrkodag 2017 och Årsmöte ordnades i Uppsala 2 september. Styrelsen tackar medverkande talare för goda föredrag och alla deltagare för gemenskap under dagen.

aKF har lämnat remissvar på handboksförslaget 2016

Arbetsgemenskapens remissvar finns att läsa här.

Kyrkodag 3 september i Stockholm

Arbetsgemenskapen inbjöd till kyrkodag med årsmöte i Stockholm den 3 september 2016. Ett varmt tack till alla medverkande talare och till alla deltagare. Ambitionen är att föredragen kommer att ges ut i tryck i nästa års årsbok.

Fortsättning på Rundbrev för kyrklig förnyelse 2.0

Rundbrevet som skickas ut varje tisdag och behandlar kommande söndag med pastoral fördjupning får en fortsättning efter Påsk. 9 nya skribenter har lovat dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Dessa är Mikael Löwegren, Bengt Holmberg, Mikael Nordin, Karl-Henrik Wallerstein, Benjamin Lundqvist, Markus Hagberg, Staffan Ljungman, Markus Leandersson och Niklas Adell.

Vi riktar också ett stort tack till Biörn Fjärstedt, Carl Sjögren, Berth Löndahl, Hans Weichbrodt, Björn Fyrlund, Christian Braw, Yngve Kalin, Jonas Lockman-Lundgren, Björn Bäckersten, Ove Lundin, Lars B Stenström och Dag Sandahl som varit skribenter under året som gått.

Om du inte redan är mottagare av rundbrevet mejla din e-postadress till rundbrevet@gmail.com

Marco Aldén och Johan Kalin, administratörer för Rundbrev för kyrklig förnyelse 2.0

Pastoral för en församling i Svenska kyrkan

aKF:s medlemmar har möjlighet att köpa boken till specialpriset 100 kr (ord pris 155 kr). Beställ genom att mejla info@artos.se och skriv ditt namn och din adress samt ange att du är medlem i aKF. Läs mer om boken på Artos

Förslag till ny kyrkohandbok

Svenska kyrkan planerar för en ny handbok och aKF fick uppdraget att vara remissinstans. I samband med det har Mikael Isacson och Mikael Löwegren gjort en granskning av förslaget som presenteras i 4 artiklar. Dessa har även publicerats i Svensk Pastoraltidskrift. Läs mer under avdelningen Liturgi där även remissen återfinns i sin helhet.

  1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet
  2. Mässans samling och Ordet
  3. Måltiden och mässans sändning
  4. Några principiella synpunkter

Missa inte Missale - den oumbärliga gudstjänstboken!

Artos förlag har nu publicerats uppföljaren till det s.k. Noterias missale på uppdrag av aKF. Missalet innehåller texter och böner för mässans firande. Förutom material från kyrkohandbok och evangeliebok kommer missalet även att innehålla bl.a. kompletterande bönematerial för kyrkoårets söndagar (t.ex. alternativa kollektböner); böner och texter för vardagsmässa; material för firande av helgon; fler prefationer; fler nattvardsböner (t.ex. för ungdomsmässa och mässa med barn samt en bearbetning av Hippolytos nattvardsbön, den första kända nattvardsbönen, 200-talet); texter och böner för konfirmation med mässa; de sjukas smörjelse; en fyllig inledning med bl.a. kommentarer för diakonens uppgift i mässan och koncelebrerad mässa.

Missalet finns i två utföranden, i klotband och i skinnband med guldsnitt. De kan beställas på Artos förlag, klotband och skinnband. Missalets inledning och prov på en prefation finns här.

En gåva till hela Svenska kyrkan

"Missalet är en gåva till hela Svenska kyrkan," säger ärkebiskop em. Gunnar Weman i sin recension i Svensk Pastoraltidskrift. Läs mer här. Även tidningen Dagen har uppmärksammat missalet liksom ett reportage om församlingar som använder det.

2018-01-02 14:15

Adress

Adress

Rackarbergsgatan 74, 752 32 UPPSALA · tel 018-51 09 86 (gemensamt kansli för aKF och SPT) · bankgiro 5123-7147
e-post info@aKF.se · internet www.aKF.se

2015-11-16 09:32