Nyheter

Aktuellt

aKF:s öppna arbetskonferens

30-31 aug 2019 Stockholm

SÄG SOM DET ÄR – Människans och Kyrkans villkor

Två dagar med kortföredrag och påhak. Tid för umgänge, bön och festligheter. Läs mer i program!

Kyrkan liv – bortom populism, aktivism och kvietism

Öppen arbetskonferens 1-3 maj

Den viktiga frågan är frågan om Kyrkans kallelse. Vid en konferens i Berlin, som Svenska kyrkan var med och ordnade, såg och hörde vi eliten tala om folket och märkte en obalans. Bara speciellt inbjudna fick vara med, konferensen var sluten, närmast en intern intressegemenskap. Folket det talades om var de som hade fel, inte ”vårt folk”, människor att samtala med.

Vi behöver dra de socialetiska frågorna och tala om populism där vi både är ett med vårt folk och kan beskriva kyrkfolkets uppgift i folket.

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, aKF, syftar alltså till en konferens där vi tar frågor på allvar, analyserar och söker vägar och utvägar.

Syftet med konferensen kan anges i tre punkter:

  • bilda oss
  • manövrera i den tid som är
  • formulera en kyrklig hållning i samhällsfrågor mellan aktivism och kvietism

aKF formulerade sig vidare: Till den kritiska ansatsen hör insikten om de många orden som beskriver eller fördunklar och fungerar som ideologi för att hantera, men inte förändra, ”verkligheten”. Det talas om mångfald men ”I all deras mångfald var ingen mångfald.” Kätteriet renodlar alltid ensidigt. Det gäller i politiken också. Här gäller att se upp.

Postmodernismen har konsekvenser för oss, när det mesta blir flytande – också ”jaget”. Risken är att Kyrkan då ska fungera för att producera ideologi och bli en arena för andra/andras intressen, en ”nyttig” kyrka. Motbilden är en Kyrka som förkunnar evangelium; en helig och folklig Kyrka. Då måste Guds folk rustas och tillägna sig den goda självmedvetenheten.

Valet är ett val mellan visshet och vilsenhet.

När aKF:s styrelse funderade över dessa frågor beslöts om en öppen arbetskonferens. I Berlin förstås och öppen för dem som är intresserade av just en arbetskonferens.

Mer info...

Björn Fyrlund, ordförande

En Adventshälsning till aKF:s medlemmar och vänner inför julhelgen 2018

”Okunnigheten upphävdes, det gamla riket förgicks, när Gud själv visade sig i människogestalt till nytt och evigt liv; och det som hos Gud beretts tog sin början. Från den stunden kom allt i rörelse, därför att döden skulle upplösas.” Ignatius’ brev till Efesierna (kap19)

Gud är å färde, han rör vid sin skapelse och rörelsen mot ondskans, ytterst dödens, grepp är att Gud blir människa för att bryta dödens makt.

Rörelse, som Ignatius använder som bild för Guds handlande i inkarnationen, är i överförd bemärkelse bilden för hopp och motkraft. Stagnation och uppgivenhet dess motsats.

Människor som grips av Guds rörelse till nytt liv går, drivs till mission och engagemang.

Människor som gripits av gudstjänstlivets förnyelse på katolsk och sakramental grund blir formade av en rörelse och fortsätter forma den när de går, gestaltar, lever ut och tydliggör tron.

aKF är en rörelse, en idérörelse. Beroende på hur man ser på den kan man göra olika bedömningar av rörelsens förmåga att vara en motkraftens rörelse idag. Ändå, visionen finns där och människor söker leva den i församlingar och enskilt liv.

aKF:s styrelse arbetar vidare med att söka forma dagar för delande och gestaltande avrörelsens vision, som kan inspirera oss enskilt och som arbetsgemenskap.

Julnatten uppenbarar något nytt. Något kommer oss till mötes, givs åt oss, skänks oss som gåva. Gud älskar världen tillbaka till sig genom sin Son Jesus Kristus, och kallar oss genom den helige Ande till tro och helgelse.

En välsignad advents- och jultid, och bön om ett gott nytt år 2019.

Björn Fyrlund, ordf

aKF har lämnat remissvar på handboksförslaget 2016

Arbetsgemenskapens remissvar finns att läsa här.

Kyrkodag 3 september i Stockholm

Arbetsgemenskapen inbjöd till kyrkodag med årsmöte i Stockholm den 3 september 2016. Ett varmt tack till alla medverkande talare och till alla deltagare. Ambitionen är att föredragen kommer att ges ut i tryck i nästa års årsbok.

Fortsättning på Rundbrev för kyrklig förnyelse 2.0

Rundbrevet som skickas ut varje tisdag och behandlar kommande söndag med pastoral fördjupning får en fortsättning efter Påsk. 9 nya skribenter har lovat dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Dessa är Mikael Löwegren, Bengt Holmberg, Mikael Nordin, Karl-Henrik Wallerstein, Benjamin Lundqvist, Markus Hagberg, Staffan Ljungman, Markus Leandersson och Niklas Adell.

Vi riktar också ett stort tack till Biörn Fjärstedt, Carl Sjögren, Berth Löndahl, Hans Weichbrodt, Björn Fyrlund, Christian Braw, Yngve Kalin, Jonas Lockman-Lundgren, Björn Bäckersten, Ove Lundin, Lars B Stenström och Dag Sandahl som varit skribenter under året som gått.

Om du inte redan är mottagare av rundbrevet mejla din e-postadress till rundbrevet@gmail.com

Marco Aldén och Johan Kalin, administratörer för Rundbrev för kyrklig förnyelse 2.0

Pastoral för en församling i Svenska kyrkan

aKF:s medlemmar har möjlighet att köpa boken till specialpriset 100 kr (ord pris 155 kr). Beställ genom att mejla info@artos.se och skriv ditt namn och din adress samt ange att du är medlem i aKF. Läs mer om boken på Artos

Förslag till ny kyrkohandbok

Svenska kyrkan planerar för en ny handbok och aKF fick uppdraget att vara remissinstans. I samband med det har Mikael Isacson och Mikael Löwegren gjort en granskning av förslaget som presenteras i 4 artiklar. Dessa har även publicerats i Svensk Pastoraltidskrift. Läs mer under avdelningen Liturgi där även remissen återfinns i sin helhet.

  1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet
  2. Mässans samling och Ordet
  3. Måltiden och mässans sändning
  4. Några principiella synpunkter

Missa inte Missale - den oumbärliga gudstjänstboken!

Artos förlag har nu publicerats uppföljaren till det s.k. Noterias missale på uppdrag av aKF. Missalet innehåller texter och böner för mässans firande. Förutom material från kyrkohandbok och evangeliebok kommer missalet även att innehålla bl.a. kompletterande bönematerial för kyrkoårets söndagar (t.ex. alternativa kollektböner); böner och texter för vardagsmässa; material för firande av helgon; fler prefationer; fler nattvardsböner (t.ex. för ungdomsmässa och mässa med barn samt en bearbetning av Hippolytos nattvardsbön, den första kända nattvardsbönen, 200-talet); texter och böner för konfirmation med mässa; de sjukas smörjelse; en fyllig inledning med bl.a. kommentarer för diakonens uppgift i mässan och koncelebrerad mässa.

Missalet finns i två utföranden, i klotband och i skinnband med guldsnitt. De kan beställas på Artos förlag, klotband och skinnband. Missalets inledning och prov på en prefation finns här.

En gåva till hela Svenska kyrkan

"Missalet är en gåva till hela Svenska kyrkan," säger ärkebiskop em. Gunnar Weman i sin recension i Svensk Pastoraltidskrift. Läs mer här. Även tidningen Dagen har uppmärksammat missalet liksom ett reportage om församlingar som använder det.

2019-06-25 08:01

Adress

Adress

Rackarbergsgatan 74, 752 32 UPPSALA · tel 018-51 09 86 (gemensamt kansli för aKF och SPT) · bankgiro 5123-7147
e-post info@aKF.se · internet www.aKF.se

2015-11-16 09:32