Artikel

Liturgi

Förslag till ny kyrkohandbok

Svenska kyrkan planerar för en ny handbok och aKF fick uppdraget att vara remissinstans. I samband med det har Mikael Isacson och Mikael Löwegren gjort en granskning av förslaget som presenteras i 4 artiklar. Dessa har även publicerats i Svensk Pastoraltidskrift. Remissen finns nu också tillgänglig.

  1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet
  2. Mässans samling och Ordet
  3. Måltiden och mässans sändning
  4. Några principiella synpunkter

 

missale.gif

Missa inte Missale - den oumbärliga gudstjänstboken!

På Artos förlag har nu publicerats uppföljaren till det s.k. Noterias missale på uppdrag av aKF. Missalet innehåller texter och böner för mässans firande. Förutom material från kyrkohandbok och evangeliebok kommer missalet även att innehålla bl.a. kompletterande bönematerial för kyrkoårets söndagar (t.ex. alternativa kollektböner); böner och texter för vardagsmässa; material för firande av helgon; fler prefationer; fler nattvardsböner (t.ex. för ungdomsmässa och mässa med barn samt en bearbetning av Hippolytos nattvardsbön, den första kända nattvardsbönen, 200-talet); texter och böner för konfirmation med mässa; de sjukas smörjelse; en fyllig inledning med bl.a. kommentarer för diakonens uppgift i mässan och koncelebrerad mässa.
Missalet finns i två utföranden, i klotband och i skinnband med guldsnitt. De kan beställas på Artos förlag, klotband och skinnband.

I missalet kommer en del nya prefationer att finnas med, t.ex. en prefation lämplig dels för Heliga Trefaldighets dag, dels för 14 e. Tref./kristen enhet. Den kan man hitta här i tonus ferialis respektive tonus solemnisMissalets inledning finns här för fri kopiering (A5-format).

 

Recension av missalet

Missalet recenseras i SPT nr 25 av ärkebiskop em. Gunnar Weman. Han skriver bl.a.:

"När arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (aKF) inför det nya kyrkoåret 2008-2009 gav ut ett nytt missale på Artos förlag, så var det en gåva till hela Svenska kyrkan från en rörelse, som genom decennier inspirerat till gudstjänstlivets förnyelse. Den nya utgåvan är vacker till både form och utförande. Den är lättläst och tydlig – och rik på synpunkter och material inför det som är församlingens främsta uppgift: Att fira gudstjänst till den Treeniges ära. ...

Redaktionskommitténs medlemmar delar med sig av sin pastorala kunskap och inriktning till de tänkta brukarna av denna utgåva på ett sådant sätt att det rimligen kommer att ge anledning till många samtal om hur präster, diakoner, kyrkomusiker och företrädare för kyrkvärdarna och gudstjänstgrupperna skall gestalta sitt ansvarstagande för församlingarnas mässfirande. Rimligen måste detta missale också bli ett tungt vägande inlägg i kyrkokansliets pågående översyn av 1986 års kyrkohandbok; redaktionskommittén vill själv se sin omfattande arbetsinsats som »ett konstruktiv bidrag » i den processen. Det är mot denna bakgrund, som jag uppfattar detta nya missale såsom en gåva till Svenska kyrkan på hennes lokala och nationella nivå (för att nu använda det administrativa språkbruket). ...

Detta nya missale innehåller en rikedom av material. Det bygger på en bred allmänkyrklig bas och har sin grund i redaktionskommitténs liturgiskt pastorala hängivenhet. I bästa mening är det en gåva till församlingarna att användas utifrån deras lokala förutsättningar."

Här finns visst liturgiskt material, som inte kommer att finnas med i missalet: 
Psaltarpsalmer med omkväde för kyrkoåretssöndagar. Omkvädet kan läsas eller sjungas på enkel melodi/psalmton. 
Kort omkväde för sången före evangeliet under fastan (då man inte sjunger halleluja). 
Översikt över hallelujaverser före evangeliet. 
Passionsläsningar fördelade på tre röster: Matteus (A4) (A5), Markus (A4) (A5), Lukas (A4) (A5) och Johannes (A4) (A5)
Läsningar för påskvakan.

Se även våra remisser ang förslaget till ny evangeliebok och kyrkohandbok inför kyrkomötet 2002

2014-02-04 09:28