Artikel

Erik Haglund och Anna Greek (redaktörer)

Boken som berör

om Bibeln i vår tid

aKF:s årsbok 2002

För ett par år sedan kom Bibel 2000, en fullständig svensk Bibel med Gamla och Nya Testamentet samt Gamla Testamentets apokryfer med förklaringar och allt. Den nya översättningen introducerades som en kulturhändelse riktad till alla som var intresserade av Bibelns litterära och andliga betydelse. Bibelintresset blommade upp för en tid i samhället och Bibeln fick stor plats på scenen och i media.

Inom Svenska kyrkan talar vi om sola scriptura, det vill säga Skriften allena om Bibeln som avgörande ledning i vår tro. Inom arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse vill vi hålla bibeltron levande och ha en livlig diskussion kring Bibeln. Därför vill vi ge ut Boken som berör — om Bibeln i vår tid som vår årsbok 2002. Det är en samling artiklar om Bibeln som en faktor i kyrkans liv och i våra personliga liv.

96 sidor, hft. ISBN 91-7580-229-5. ISSN 1404-5737. Utgiven i samarbete med Artos.

Pris: 20 kr. + porto

2011-02-25 11:02