Artikel

Vad är aKF?

aKF är en idérörelse inom Svenska kyrkan som verkar för en förnyelse av kyrkans liv i en allmänkyrklig och katolsk anda. Vår vision är en kyrka där söndaglig högmässa är centrum och där sakramenten flitigt brukas; där den kristnes liv får domineras av deltagandet i söndagens gudstjänst och kallelsen att vara kristen i vardagen.

Vi ordnar kyrkodagar på olikaplatser i Sverige, utger en årsbok och ett enkelt medlemsblad. I flera stift finns också stiftsgrupper. Vi har låtit ge ut flera böcker för att inspirera gudstjänstlivet i Svenska kyrkan , t.ex. Tidegärden. Kyrkans dagliga bön (Arcus 1995), Missale (Noteria 1988) och nu senast Missale (Artos 2008).

Mer information om vad aKF står för finns i Kyrklig förnyelse kring sekelskiftet 2000 och Högkyrklig spiritualitet

aKF:s ordförande är komminister Björn Fyhrlund, arbetssekreterare är komminister Marco Aldén, Bunkeflo.

Styrelse och övriga funktionärer

Kyrklig Förnyelse kring sekelskiftet 2000

I trohet mot Jesus Kristus, vår Frälsare, har Kyrklig Förnyelse under 1900-talet verkat för en förnyelse och fördjupning av bekännelsen, sakramenten, ämbetet och liturgin inom Svenska kyrkan. Denna förnyelse och fördjupning har inneburit att återupptäcka och stärka det katolska (allmänneliga) och apostoliska arvet i Svenska kyrkan, att ständigt gå tillbaka till kyrkans livgivande källor och så gestalta evangeliet i ord och handling för nutidens människor. När ett nytt sekel inträder, är denna uppgift lika aktuell. Därför vill arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse verka för:

Förnyelse och fördjupning av liturgin

Kyrkan synliggörs i sin gudstjänst. Att fira gudstjänst är därför hennes viktigaste uppgift. aKF vill därför fortsatt verka för att högmässan blir den normala huvudgudstjänsten i Svenska kyrkan, att den konkret får vara centrum i församlingens liv, kosta tid och kraft i förberedelse och uttrycka hela Kristi kropps tjänst inför Gud. Det är också viktigt att betona sambandet mellan gudstjänstens utformning och den tro som uttrycks och återspeglas (lex orandi, lex credendi).

Förnyelse och fördjupning av teologin

I varje tid krävs en fördjupad reflektion över kyrkans tro, baserad på den heliga skrift och kyrkans tradition. aKF har som en av sina huvuduppgifter att bedriva teologiskt studiearbete och vill nu koncentrera sitt arbete på vad det innebär att Gud är treenig och att Gud blivit människa (treenighetsteologi och kristologi).

Förnyelse och fördjupning av gudsfolkets kallelse

En kristen människas främsta kallelse är att dagligen leva i sitt dop. I dopet har hon dött och uppstått med Kristus och blivit en del av Guds folk. aKF vill fördjupa insikten om vad det innebär för varje kristen att vara en del av gudsfolket, samt inspirera till ett liv i Kristi efterföljd präglat av socialt, politiskt och ekonomiskt ansvarstagande. Kraftkällan till detta liv finns i den söndagliga högmässan och den dagliga bönen, enskild eller gemensam. Fördjupad insikt om Guds kallelse innebär också att se mångfalden i kallelserna (lekfolk, missionär, ordensliv, ämbete...).

Förnyelse och fördjupning av ämbetet

Ämbetet är en nödvändig del av en katolsk och apostolisk kyrka. Kristus utsåg tolv män till apostlar och Gud kallar idag biskopar, präster och diakoner/diakonissor för att tjäna Guds folk. aKF vill fördjupa insikten om de speciella uppgifter som är anförtrodda åt biskop, präst och diakon/diakonissa. Här vill aKF understryka att prästernas främsta uppgift är att be, förvalta sakramenten, undervisa i kyrkans tro och utöva själavård samt betona sambandet mellan diakonatets liturgiska tjänst och kyrkans sociala engagemang.

Förnyelse och fördjupning av diakonin

Högmässan har sin fortsättning utanför kyrkorummet. Varje döpt människa har kallelsen att tjäna Gud i världen, i vardagens liv och arbete, i hjälpen till nästan. I ett samhället som alltmer präglas av utstötthet är det kyrkans ansvar att hjälpa människor i nöd. I detta arbete har det vigda diakonatet ett särskilt ansvar. Denna diakonala uppgift måste förenas med en samhällskritik i enlighet med kristen tro.

Förnyelse och fördjupning av missionen

Kyrkan är Guds gåva till världen, sänd att förkunna evangelium för alla människor. Denna förpliktelse är en konsekvens av Faderns kärlek till mänskligheten, och måste utföras med tålamod och respekt inför människor som ännu inte tagit emot evangeliet.

Förnyelse och fördjupning av ekumeniken

Gud är en och kyrkan är en. Detta måste uttryckas i synlig enhet mellan de olika kyrkofamiljerna och kyrkoprovinserna, i enlighet med Jesu bön (Joh 17). Ekumeniken är därför en av de viktigaste frågorna i framtiden. Ett ekumeniskt strävande mot synlig enhet är en smärtsam process, där alla måste vara beredda till offer för att nå det gemensamma målet, samtidigt som kyrkans katolska arv och mångfald bevaras.

aKF är en idérörelse och en arbetsgemenskap. aKF:s främsta arbete utförs av enskilda medlemmar i olika församlingar runt om i landet. Gemensamt inom aKF vill vi fortsätta att anordna kyrkodagar och andra samlingar; inspirera enskilda och församlingar genom att bedriva teologiskt, liturgiskt och pastoralt studiearbete; ge ut årsböcker, liturgiska handböcker och annat material för församlingens pastorala arbete.

2015-09-01 15:04