Nyheter

Aktuellt

Vänner i den kyrkliga förnyelsen!

Året 2021 börjar med lika stor osäkerhet kring möjligheter att samlas som 2020 slutade. Den eukaristiska konferensen som var planerad i slutet av Januari skjuts ett år framåt och nytt datum är planerat till 24-25 januari 2022 på Laurentiistiftelsen i Lund. Uthållighet är ett kännetecken för oss kristna och inte minst inom den kyrkliga förnyelsen har uthållighet varit ett måste. Styrelsen för arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse har förhoppningen om att du vill förnya, för första gången bli eller återigen bli medlem i aKF och därigenom uthålligt vara med i kampen för evangelisk- katolsk tro och liv i Svenska kyrkan. Styrelsen återkommer med planering och program för kyrkodagar sommaren 2021.

Med önskan om Guds välsignelse
Styrelsen för aKF genom Marco Aldén, ordf.

Daglig bön för kyrklig förnyelse

Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Svenska kyrkans katolska potential

Tack till samtliga deltagare vid kyrkodag/arbetskonferens i Uppsala där vi samlades runt temat ”Svenska kyrkans katolska potential”. Vi gladdes åt att fysiskt kunna samlas till bön, föredrag och samtal på St Ansgar och Samariterhemmet. En del av tiden ägnades åt att fundera över vad aKF skulle kunna bidra med i de samtal som behöver föras under hösten för att få underlag och idéer inför vad vi kan kalla en ”omstart” i församlingslivet på många områden efter den nedstängning som pågår. Liturgisk fördjupning och fokus på ekumeniska kontakter var två områden men också tankar om mer konkret arbetsmaterial för församlingar. Planeringen för en eukaristisk konferens i Lund 25-26 januari pågår och vi hoppas kunna meddela program inom kort.

I den bedjande Kyrkans gemenskap

Styrelsen för aKF genom Marco Aldén, ordf.2020

Vänner i arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse!

Årsboken för 2019 som nu kommit fick titeln ”Kyrka här och nu”. Den är ett försök att utifrån den kyrkliga förnyelsens vision bidra till samtalet i de frågor som samtiden väcker. 2019 var ett år då aKF inbjöd till en arbetskonferens med temat ”Kyrkans liv – bortom populism, aktivism och kvietism samt Kyrkodagar som samlades kring rubriken ”Säg som det är”. De flesta föredragen från dessa båda samlingar finns med i årsboken och alla belyser de samtidens frågor, utmaningar, glädjeämnen och dumheter med kyrkans samlade arv i ryggen och med framtiden för ögonen. Vi tror och hoppas att det ska vara en stunds stimulerande men bitvis även provocerande läsning för er under sommaren.

2020 hade vi hoppats att återigen kunnat samlas till både arbetskonferens och Kyrkodagar men av kända anledningar har det inte varit möjligt.

aKF inbjuder till ett slags kombination av Kyrkodagar och arbetskonferens i Uppsala 28-29 augusti. Temat för samlingen är ”Svenska Kyrkans katolska potential”. Erik Eckerdal, Per Åkerlund, Inger Lindeskog, Johannes Börjesson och Martin Garlöv har lovat ge oss inledningsanförande som vi tillsammans får arbeta vidare med. På fredagen kommer det att vara årsmöte på St Ansgar i samband med vespern kl. 17. Därefter kyrklig förnöjelse med något att äta och dricka. Lördagens samling är på Samariterhemmet. Se hemsidan www.akf.se för mer detaljer. I år krävs anmälan på grund av rådande restriktioner. Anmälan sker via epost till info@akf.se

aKF planerar också för en eukaristisk konferens på Laurentiistiftelsen i Lund 25-26 januari. Utgångspunkterna kommer vara sakramentsförvaltning och sakramentsfromhet i Svenska kyrkan. Det eukaristiska firandet blev i början av året satt i fokus i samband med biskopsbrevet om nattvarden men det behöver ständigt fördjupas utifrån allmänkyrklig tro och lära, vilket denna konferens vill hjälpa oss med.

Vi är mycket tacksamma att du fortsatt vill vara med och stödja arbetet för katolsk tro och praxis i Svenska kyrkan. Ditt stöd som medlem är viktigt för den mer organiserade delen av den kyrkliga förnyelsen och som kristna i alla tider och på varje ort ser vi framtiden an med både fruktan och bävan men framförallt med glädje!

I den bedjande Kyrkans gemenskap

Styrelsen för aKF genom Marco Aldén, ordf.

Athanasiusrörelsen fortsätter stillsamt men ihärdigt. En av punkterna i programförklaringen är en vilja att stå det sakramentala slarvet emot. Lika viktigt nu som någonsin. Besök athanasius.se för uppdateringar och möjlighet att beställa pins.

En Eukaristisk konferens tidigt 2021 är under planering.

Så önskar aKF:s styrelse medlemmar och sympatisörer en välsignad fastetid. Ditt stöd i form av offer och gåvor av alla slag behövs för vårt fortsatta arbete men framförallt för vår kyrkas förnyelse och liv. I glädje möts vi i det arbetet!

aKF:s styrelse genom Marco Aldén, ordf.

Remiss - byte av vigningstjänst

aKF har avgett spontanremiss på utredning byte av vigningstjänst

2021-01-19 14:46

Daglig bön

Daglig bön för kyrklig förnyelse

Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

2011-02-25 11:02

Adress

Adress

Rackarbergsgatan 74, 752 32 UPPSALA · tel 018-51 09 86 (gemensamt kansli för aKF och SPT) · bankgiro 5123-7147
e-post info@aKF.se · internet www.aKF.se

2015-11-16 09:32