Nyheter

Aktuellt

Arbetskonferensen ”Svenska kyrkans katolska potential” i Uppsala 18 maj skjuts på framtiden pga rådande världsläge. Vi hoppas kunna genomföra dagen senare och återkommer med mer info så snart vi vet mer.

Med önskan om Herrens välsignelse

Marco Aldén, ordf. aKF

Välsignad midfastotid!

Just detta kyrkoår försvinner Midfastosöndagen i Svenska kyrkan. Därför finns särskild anledning att påminna sig om pojken som bär fram sina fem bröd och två fiskar och ställer sig själv och sina gåvor till Jesu förfogande. Vi får var och en låta orden från Johannesevangeliets sjätte kapitel uppmuntra och inspirera oss att göra det samma i den tid vi lever. Nattvardens firande har satts i fokus sedan biskoparnas brev i saken kom i slutet av januari. Vår skyldighet är att fira eukaristin i trohet och lydnad för Jesu instiftande och i enlighet med allmänkyrklig tro och praxis. När vårt offer i tro och lydnad möter Jesu makt och löfte blir vårt firande till verklig välsignelse för hela världen. Det ska vi frimodigt och i glädje fortsätta att göra, uppmuntrade därtill av en liten pojke md fem bröd och två fiskar. aKFs styrelse delger på annat ställe i detta nummer av SPT några korta reflexioner kring biskoparnas brev och vill fortsätta uppmuntra och stödja den allmänkyrkliga linjen i församlingars eukaristiska firande. Ett fördjupat arbete kring eukaristin kommer ske både på årets Kyrkodagar samt en eukaristisk konferens i början av nästa år. Det är viktigt att vi får möjligheter att samlas och tillsammans samtala och fundera kring allt som rör vår kyrkas liv.

Öppen arbetskonferens

18 maj inbjuder aKF till en öppen arbetskonferens på Samariterhemmet i Uppsala. Vi samlas under temat ”Svenska Kyrkans katolska potential”. Inledningsanföranden kommer att hållas av Erik Eckerdal, Inger Lindeskog, Per Åkerlund och Johannes Börjesson. Därtill samtal och tankar kring fortsatt fördjupning i ämnet. Arbetskonferensen är gratis. Lunch och fika likaså. För anmälan och information kontakta Marco Aldén, 070 – 56 55 964, eller info@akf.se

Kyrkodagar

28-29 augusti kommer aKF anordna Kyrkodagar i Stockholm. Arbetsnamnet är ”Dop, Nattvard, Ämbete, djävul”. Vi vill försöka fånga upp grundfrågorna kring kyrkans existens och liv men också det som hotar henne samt vilka gåvor Gud ger i kampen för kyrkans frihet och förnyelse.

Athanasiusrörelsen fortsätter stillsamt men ihärdigt. En av punkterna i programförklaringen är en vilja att stå det sakramentala slarvet emot. Lika viktigt nu som någonsin. Besök athanasius.se för uppdateringar och möjlighet att beställa pins.

En Eukaristisk konferens tidigt 2021 är under planering.

Så önskar aKF:s styrelse medlemmar och sympatisörer en välsignad fastetid. Ditt stöd i form av offer och gåvor av alla slag behövs för vårt fortsatta arbete men framförallt för vår kyrkas förnyelse och liv. I glädje möts vi i det arbetet!

aKF:s styrelse genom Marco Aldén, ordf.

Remiss - byte av vigningstjänst

aKF har avgett spontanremiss på utredning byte av vigningstjänst

2020-05-06 14:58

Daglig bön

Daglig bön för kyrklig förnyelse

Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

2011-02-25 11:02

Adress

Adress

Rackarbergsgatan 74, 752 32 UPPSALA · tel 018-51 09 86 (gemensamt kansli för aKF och SPT) · bankgiro 5123-7147
e-post info@aKF.se · internet www.aKF.se

2015-11-16 09:32